Kollerød lergrav

Kollerød lergrav
Kollerød lergrav

Den lavvandede lergrav er en yndet fuglelokalitet. Mange vadefugle raster og fouragerer i det lave vand og kan iagttages fra Kollerød Bygade.
Det drejer sig bl.a. om svaleklire, tinksmed, hvidklire, mudderklire, brushane, dobbeltbekkasin og vibe. 
Af ynglefugle kan ses Gravand, gråand, grågås og knopsvane samt blishøns, rørhøne og gråstrubet lappedykker.
Allerød Kommune har i nogle år sørget for græsning af søens omgivelser, og i andre år slået græsset ned til søen, så bredderne ikke gror til i pilekrat, hvilket vil være ødelæggende for området som fuglelokalitet.